Factuur voorwaarden

1) Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing welke hieronder zijn vermeld.

2) De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op een evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht de overeenkomst op te zeggen.

3) Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

4) Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

5) Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

6) Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd van 12 %. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag.

7) In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit zonder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

8) Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper.

9) In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter van het gerechtelijk arrondissement Brugge territoriaal bevoegd.

10) De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen die te wijten zijn aan de bouwheer of derden.

11) Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

12) Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

13) Bij het ondertekenen van de offerte door de bouwheer is een eerste schijf van 40 % van de overeengekomen som verschuldigd. Bij de aanvang van de werken is de tweede schijf van 30 % van de overeengekomen som verschuldigd. Na beëindiging van de werken is een derde schijf verschuldigd van 30 % van de overeengekomen som. De bouwheer verbindt er zich toe bij het ondertekenen van de offerte de verschillende effectieve data vast te leggen van de aanvang van de werken.

14) Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

15) Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.